Процедура по открит избор с публична покана стартира на 11.07.2019г.
Процедура по открит избор с публична покана за „Избор на консултант за провеждане на:
Обособена позиция 1: Тестване и оптимизиране на електрониката
Обособена позиция 2: Якостен анализ на механичната конструкция„.
Поканата и документацията за участие може да бъде свалена от ТУК или на адреса на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България на следния линк.


Процедурата по открит избор с публична покана стартира на 16.11.2018г.
Процедура открит избор с публична покана за „Доставка на ДМА – 12 мотора„.
Поканата и документацията за участие може да бъде свалена от ТУК или на адреса на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България на следния линк.


На 25.05.2018г. Булмаг АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура за „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

Общата стойност на проекта е 656 335.00 лв., от които 423 246.23лв. европейско финансиране, 74 690.52лв. национално съфинансиран, както и 158 398.25лв. самофинансиране от бенефициента.

Основната цел на проектното предложение е разработване на нов продукт – Иновативният робот за индустриални цели с иновативен софтуер, който за разлика от всички други конкурентни продукти, позволява както ръчна, така и пространствена и отдалечена манипулация на робот. С изпълнението на дейностите по проекта се цели преминаване през редица индустриални научни изследвания, включващи проучвания и тествания за придобиване на необходимите компетенции за валидиране на технологията в лабораторна и в релевантна среда. Разработване на отделните компоненти, съставляващи сложната система на иновативното устройство, тестването им и асемблирането им в единна система – прототип, който да се тества в симулирана и в релевантна среда.

Партньор в изпълнението на проекта ще бъде СДРУЖЕНИЕ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ към София Тех Парк АД.

Начало на проекта: 25.05.2018г.

Край на проекта: 24.01.2020г.


На 29.03.2016г. Булмаг АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура за „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Общата стойност на проекта е 1 088 520.00 лв., от които 637 491.73 лв. европейско финансиране, 112 498.55 лв. национално финансиране и 338 529.72 лв. самофинансиране от бенефициента.

Основната цел на проектното предложение е създаване на условия за осъществяване на експортна дейност и увеличаване производствения капацитет на предприятието, под формата на увеличаване обема на предоставяни услуги. Това ще бъде постигнато посредством внедряване на нова високо технологична уеб-базирана софтуерна платформа за автоматизирано съхраняване на потребителска информация (Backup and Restore) на отдалечен сървър. Уеб базираната версия на платформата ще осигури достъп до услугата от всяка точка на света, което ще създаде възможност за експорт на услугата, като същевременно предоставянето й не е обвързвано с посещение от служител на дружеството за инсталиране на софтуер и настройка на компютрите, което ще оптимизира производствения процес, ще намали обема на вложения ръчен труд за единица услуга и ще подобри ефективността на ресурсните разходи.

В хода на изпълнение на проектното предложение при постигането на основната цел ще бъдат изпълнени и няколко съпътстващи специфични цели:

1. Увеличаване на приходите от продажби;
2. Разширяване на пазарния дял;
3. Реализиране на приходи от международни пазари, като целта е в краткосрочен план достигане на поне 6-10% от нетните приходи на компанията да се реализират от външни пазари;
4. Увеличаване производителността на труда;
5. Подобряване на ресурсната ефективност.

Успешното изпълнение на проекта и постигането на заложените цели са предпоставка за постигането и в бъдеще на устойчиви темпове на развитие на Булмаг АД. Всичко това ще доведе до повишаване в значителна степен конкурентоспособността на предприятието и ще позволи завземане и на международни пазарни позиции.

Постигането на посочените цели кореспондира пряко с целите на настоящата процедура за „повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал“. Изпълнението на проектните цели ще оптимизира и производствените процеси и ще разшири потенциала на фирмата за по-широк обем услуги. Това съответства на другата цел на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, а именно „устойчив растеж чрез насърчаване на по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите”.


Процедурата по открит избор с публична покана завърши на 22.06.2016 в 17:00 часа.


Процедура открит избор с публична покана за „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка и въвеждане в експлоатация на Уеб базирана софтуерна платформа за автоматизирано съхраняване на потребителска информация на отдалечен сървър“;
Обособена позиция 2: „Доставка и въвеждане в експлоатация на Сървърни конфигурации – 3 бр., Суич /комутатор/ – 2 бр. и комуникационен шкаф 1бр.“.
Поканата и документацията за участие може да бъде свалена от ТУК или на адреса на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България на следния линк