Модул „Командировки” е предназначен да управлява динамиката на служебните пътувания и изразходваните за това средства.

Функционалности:

  • Чрез Self Service функционалностите се извършва заявка за командировка от служител.
  • Потвърждаване на заявката за командировка от пряк ръководител.
  • След приключване на командировката служителя попълва отчет в системата.
  • Потвърждаване на отчета от пряк ръководител.
  • Потвърждаване на командировката от отдел „Човешки ресурси“ – автоматично разнасяне на командировката в календара на служителя и последващо генериране на счетоводни операции към счетоводната система.

 

Предимства:

  • Обхваща целия цикъл от процеса на администриране на командировките на служителите – от заявяването, през стъпките на одобрение, до генерирането на заповед за командировка.
  • Чрез Self Service функционалностите в процеса се включват всички служители в организацията, както на управленско, така и на оперативно ниво.
  • Поддържа пълна история на командировките на служителите в компанията с информация за тяхната цел, продължителност и използвани ресурси и средства.