Модул „Отсъствия” управлява всички видове отпуски на служителите – платени и неплатени отпуски, болнични, майчинство, отсъствия в часове. Отсъствията са напълно параметризирани и лесно могат да бъдат управлявани, следвайки както промените в законодателството, така и конкретните вътрешни правила на компанията.

 

Основни функционалности:

 • Администриране на отсъствия по видове – платен, неплатен отпуск и отсъствия по болест.
 • Администриране на заявките за отпуск в електронния регистър на отпуските и генериране на документ – заповед за отпуск.
 • Прекратяване на отпуск – процедурата автоматично връща неизползваните дни към остатъците на служителя по съответните основания и години.
 • Управление на остатъците неползван отпуск при напускане – автоматизирано изчисление на остатъците полагаем отпуск, пропорционално на отработеното време.
 • Автоматизиране на процеса на месечно и годишно провизиране на отпуските, чрез подаване на актуална информация за неизползваните дни платен отпуск от модул „Отсъствия” към процесите за изчисления на провизии.
 • Групова обработка за зареждане на отпуски, съгласно изискванията на организацията.
 • Автоматизиран експорт на болнични и приложения към НОИ.

 

Предимства:

 • Обхваща целия цикъл от процеса на администриране на болничните за служителите.
 • Създава автоматичен електронен регистър на представените документи при осигурителя за изчисляване и изплащане на парични обезщетения от ДОО.
 • Администриране на отсъствия по видове – платен, неплатен отпуск и отсъствия по болест.
 • Обхваща целия цикъл от процеса на администриране на отпуските на служителите – от заявяването, през стъпките на одобрение, до генерирането на заповед за отпуск.
 • Чрез Self Service функционалностите в процеса се включват всички служители в организацията, както на управленско, така и на оперативно ниво.
 • Информира чрез имейл одобряващите заявките лица, за необходимостта от тяхното съгласие за отсъствието на служителя.
 • Поддържа пълна история на заявките за отпуск на служителите и актуалните им остатъци по години и основания.
 • Автоматизира рутинните дейности по изготвяне и администриране на документите за отсъствия на служителите.
 • Улеснява контрола на присъствие и отсъствие на служителите.