Модул Организационна структура – предоставя удобен начин за администриране на различните модели за управление на организациите и техните йерархии.

 

Основни функционалности:

  • Управление на различни елементи от организационната структура – структурни групи, длъжности, позиции – за прецизна настройка на структурата на организацията.
  • Йерархична структура на работните места и длъжностите без ограничение на нивата на организационна структура.
  • Поддържане на детайлна история на йерархиите, техните елементи и характеристики, което осигурява пълно проследяване на организационните промени.

 

Предимства:

  • Обхваща целия цикъл на процесите по управление на организационната структура – от заявяването на необходимост от промени, през съгласуването им, до финалното одобрение и отразяване в системата и генерирането на щатни и поименни разписания.
  • Поддръжката на история на данните подпомага отдела по УЧР при възникването на необходимост за отразяване на промени или търсене на информация за минал или бъдещ период.