Модул „Възнаграждения” управлява структурата на индивидуалното възнаграждение на всеки служител. В него са включени широк набор от функции, чрез които се изгражда моделът за управление на възнагражденията, който организацията използва.

 

Основни функционалности:

  • Изграждане на единни бизнес процеси, които свързват функционално модулите „Структури”, „Персонал”, „Отсъствия” и „Плащания”. Осигурява проследимост на всички въведени данни, които влияят на възнагражденията на служителите за конкретен период.
  • Автоматизиран импорт на данни, включително за минали периоди.
  • Изчисляване на възнаграждения по основни и допълнителни трудови договори, и в зависимост от вида на осигуряване.
  • Начисляване на бонуси и компенсации. Автоматизирано отчитане на минималните осигурителни доходи по НКПД и НКИД за съответния месец. Групово и индивидуално въвеждане на стойности.

 

Предимства:

  • Гъвкав модел на управление на възнагражденията на служителите в организацията.
  • Автоматизира рутинни дейности по администриране на модела на заплащане в компанията.
  • Поддържа хронология на промените от нормативен характер.
  • Поддържаната пълна история на данните подпомага отдела по УЧР при проверка или отразяване на промени за минал или бъдещ период.