Модул „Плащания” управлява процесите по изчисляване възнагражденията на служителите и създаване на разнообразни анализи и документи. Тук се генерират файлове за осчетоводяване, за банки и външни организации.

 

Функционалности:

 • Дефиниране на различни плащания – служителите могат да имат повече от едно плащане за даден период (месец), като за всяко от тях може да се генерира отделна ведомост.
 • Автоматизиране на преизчисленията – промяната на данни за минал период се отразява под формата на преизчисление в текущото плащане, без ограничение в броя на месеците, които могат да бъдат преизчислени.
 • Обслужване на доброволни осигурителни вноски и застраховки, кредитен погасителен план и погасителни вноски.
 • Възможност за превеждане на сумите от възнагражденията на всеки служител по няколко банкови сметки.
 • Функции, онагледяващи за всеки служител алгоритмите на автоматично изчислените суми (начисления и удръжки) от нормативен характер.
 • Поддържане на различни интерфейси за комуникация с банкови и финансови системи, както и с държавни институции (НОИ, НАП, НСИ и др.)
 • Разпределение на разходите по различни аналитични признаци – поддържане на множество разходни центрове, съгласно фирмените политики и финансово-отчетни правила.
 • Всеки служител получава уеб достъп до изчислените суми от месечните си възнаграждения.
 • Гарантира сигурност на информацията – чрез потребителски профили и възможност за връзка с активна директория.

 

Предимства:

 • Автоматизира целия цикъл от периодично повтарящи се дейности по администриране процеса на изчисление на възнагражденията на служителите.
 • Автоматизира процесите по предоставяне на аналитична информация към различни управленски нива, както в организацията, така и към външни институции.
 • Автоматизирана интеграция с различни финансово счетоводни системи за трансфер на данни за персонала – отработено време, отсъствия, разходи за възнаграждения, осигуровки и др., които са групирани по разходни центрове.
 • Чрез Self Service „Фишове” в процеса на администриране на възнагражденията пряко се включват всички служители в организацията.