Модул „Хонорари” е предназначен за въвеждане и обработка на сметките за изплатени хонорари по извънтрудови правоотношения в организацията.

 

Основни функционалности:

  • Поддържка на регистър с необходимите данни на лицата с договори по извънтрудови отношения.
  • Възможност за изплащане на хонорари по граждански договори: на база месечно възнаграждение или брой реално отработени дни:

– за самоосигуряващи се лица

– за лица с намалена работоспособност, пенсионери

– за специализанти по чл.181 от Закона за здравето

– за осигурени върху максималния осигурителен доход за периода

– за лица, чиито размер на дохода от хонорар-сметка е под минималната работна заплата след приспадане на нормативно признатите разходи

  • Изготвяне на договори, сметка за изплатени суми, служебни бележки.
  • Добавяне на анекс към договор, с възможност за промяна на сума, срок и разходен център.

 

Предимства:

  • Автоматично генериране на платежни документи за плащанията за осигуровки и ДОД.
  • Изготвяне на файлове за комуникация с НАП – декларация 1 и 6;  Справка по чл.73 ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица.
  • Изплащане на суми на каса, както и възможност за безкасово плащане.
  • Генериране на счетоводни статии за изплатените хонорар сметки.
  • Формиране на годишни служебни бележки за удържан ДОД.