Модул „Графици и смени” предоставя богата функционалност за ефективно планиране, разпределяне и отчитане на времето и разходите за труд в организацията.

 

Основни функционалности:

  • Администриране на смени, отразяващи спецификите на работния режим в организацията.
  • Пълна интеграция с модулите от пакет „Възнаграждения” за определяне на възнаграждението, в съответствие с положения от служителите труд.
  • Автоматизирано отчитане и изчисление на отработените часове, извънредния труд, нощните смени и други нормативни изисквания, както и на възнаграждението и компенсациите за тях.
  • Автоматично синхронизиране на данните, въведени в модулите “Персонал” и “Отсъствия”, с разписанието на служителите от модул “Графици и смени”.
  • Системата автоматично следи индивидуалната месечна норма на всеки служител и спрямо нея динамично изчислява планираните и реално отработени часове, съобразявайки се с въведените отсъствия.
  • Предоставя информация на всеки служител за индивидуалния му график на работа за определен период.

 

Предимства:

  • Обхваща целия цикъл от процеса на планиране, отчитане и контрол на времето и ресурсите в организацията.
  • Чрез Self Service функционалностите в процеса се включват всички служители в организацията, както на управленско, така и на оперативно ниво.
  • Автоматизира рутинните дейности на преките ръководители и отдела по УЧР, свързани с изготвянето и администрирането на графика на служителите.
  • Данните от модула се експортират в подходящи за работа формати, съобразени с нормативните изисквания.