Независимо дали имате малък бизнес или сте голяма компания със сложна корпоративна структура, Булмаг АД Ви предлага SOFIS-HR – една система за управление на човешките ресурси и фонд работна заплата, която напълно автоматизира бизнес процесите по назначение, преместване, освобождаване, и развитие на персонала.

Предлагаме Ви средство, с което да спестите време и разходи, както и да бъдете прецизни при изчисляването на плащанията – възнаграждения, начисления и удръжки, осигуровки и данъци.

Предлагаме Ви система, чиято функционалност е в пълно съответствие със законовите изисквания, с възможност за допълнителни настройки, надграждане и интеграция със съществуващи системи.

SOFIS-HR осигурява по-добри резултати, с по-малко администрация чрез:

 • Online управление на отпуски и командировки, електронни форми за заявления, автоматично известяване на ръководителя, електронно одобрение, автоматично отразяване в личен календар и фиш на служителя.
 • Съвременна безхартиена технология за управление на персонала, значително оптимизиране на разходите, ускоряване и оптимизиране на процесите и дейностите на служителите от отделите за управление на човешките ресурси.
 • Self-Service функции за достъп на служителите до собствена служебна информация, справки за отпуски, командировки, фишове. Възможност за промяна на лични данни и поддържането им в актуално състояние.
 • Множество вградени процедури за Self-Service за мениджъри, които им позволяват да се фокусират върху бизнес решения и стратегически цели на компанията.
 • Автоматизирано изчисление, корекции и преизчисления на възнаграждения, обезщетения и данъци за минал период, позволяващ обработка на закъснели болнични, платени отпуски и др. отсъствия, без ограничение в броя на месеците, които могат да бъдат преизчислени.
 • Автоматично генериране на всички справки, уведомления и отчети към НАП, НОИ, НСИ и др.
 • Гаранция за много високо ниво на защита на данните и прецизно дефиниране на правата за достъп до тях на всеки потребител.

 

Оптималното решение за Вас:

 • SOFIS-HR предлага отлични възможности за адаптивност към сложни управленски модели на различни по тип организации, от всички сфери на бизнеса и държавната администрация.
 • SOFIS-HR автоматизира специфични за дадена компания процеси и процедури за управление на човешкия капитал.
 • SOFIS-HR гарантира много високо ниво на защита на данните и прецизно дефиниране на правата за достъп до тях на всеки потребител.

 

ПАКЕТИ SOFIS-HR:

 1. ПАКЕТ HR:
 2. Модул Организационна структура
 3. Модул Персонал
 4. Модул Отсъствия
 5. Модул Командировки
 6. Модул Обучение

 

ПАКЕТ PAYROLL:

 1. Модул Възнаграждения
 2. Модул Плащания
 3. Модул Графици и смени
 4. Модул Хонорари

 

Булмаг АД предлага SOFIS-HR: гъвкава система, изградена на модулен принцип, която може да се кофигурира според нуждите на всеки клиент, една система разработена с помощта на съвременни средства и технологии, осигуряваща лесен и достъпен web интерфейс.

Булмаг АД гарантира бързо отразяване на промените в нормативната база, високо ниво на поддръжка и обслужване, обучения, консултации и висококвалифицирана помощ.