Възстановяване след авария е процес, политики и процедури свързани с подготовката за възстановяване на технологичната инфраструктура след природни или причинени от човека бедствия и аварии, които са от жизненоважно значение за организацията. възстановяване след авария е част от непрекъснатостта на бизнеса. Докато непрекъснатост на стопанската дейност включва планиране за съхранение на всички аспекти на функционирането на бизнеса в средата на разрушителни бедствия и събития, възстановяване след авария се фокусира върху ИТ системите, които поддържат бизнес функциите.

Тъй като ИТ системите са от все по-решаващо значение за гладкото функциониране на една компания и дори на икономиката като цяло, необходимостта от осигуряване на по-нататъшното функциониране на тези системи, както и тяхното бързо възстановяване след бедствия, се е увеличило значително. Например при фирми, които са имали голяма загуба на бизнес данни, 43% от тези данни никога не успяват да бъдат възстановени отново, а 29% биват възстановени частично в рамките на следващите две години. Това е причината подготовката за възстановяване на системите след бедствия да се взема много на сериозно. Това включва значителна инвестиция на време и пари с цел осигуряване на минимални загуби в случай на разрушителното събитие.

IBM® Tivoli Storage Manager (TSM) е приложение за управление на архиви с данни. TSM е решение предназначено за защита на данните, тяхното възстановяване след бедствия, управлението на архивите с данни и тяхното оптимално разпределението в наличния обем, както и съхранението и подредбата на записите. TSM предоставя гъвкава и мащабируема политика за управление на архивите и тяхното бързо възстановяване след природни и други бедствия при сложни бизнес процеси. Най-важното е, че TSM автоматизира напълно задачите за управление на копията и по този начин елиминира нуждата от ръчни процедури за архивиране и възстановяване на данните.

TSM решението за управление на архиви с данни включва:

  • Оперативно архивиране и възстановяване на данните: Процесът на архивиране създава копие на данните, за да се предпазват от оперативната загуба или унищожаване на данните за файл или приложение. Клиентът определя колко често да се създават архивите (честота) и колко копия (версии) да притежават. Процесът на възстановяване поставя резервното копие на данните върху определената система или работна станция.

  • Възстановяване след аварии: Със създаването на множество копия на данните на организацията, TSM позволява възстановяването на данни от едно физическо местоположение на друго. Disaster Recovery с TSM включва преместването на данните в неактивни локации и в случай на настъпване на бедствия и аварии възстановяването на TSM инфраструктурата и презареждане на всички данни в приемлив период от време.

  • Съхранение на записи, архивиране и извличане: Създава се копие на файл или набор от файлове за дългосрочно съхранение. Файловете могат да остават в местните медии за съхранение или могат да бъдат изтривани. Клиентът контролира колко дълъг период да се съхранява копие на данните. При нужда се открива и извлича необходимото копие от архива и се възстановява обратно в определената система на клиента.

  • Йерархично управление на обема: Този процес осигурява автоматично и прозрачно движение на оперативни данни от потребителското пространство на системния диск в централно хранилище за съхранение. Ако потребителят се нуждае от достъп до тези данни, то възстановяването на данните върху дисковия масив на клиента става отново автоматично и прозрачно.